TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ NGƯỜI THỪA KẾ NHẬN DI SẢN KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG DI CHÚC?

Tin tức - Bài Viết

Tin tức - Bài Viết

TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ NGƯỜI THỪA KẾ NHẬN DI SẢN KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG DI CHÚC?

Ngày đăng : 21/02/2023 - 10:46 AM

Căn cứ vào khoản 1 Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc như sau:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

Như vậy, theo quy định tại Điều này thì những người sau sẽ được hưởng di sản mà không phụ thuộc vào di chúc:

1. Con chưa thành niên;

2. Cha, mẹ, vợ, chồng;

3. Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Ngoài ra, nếu những người trên đã từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 Bộ luật dân sự 2015 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 Bộ luật dân sự 2015 thì Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 sẽ không được áp dụng.

Bài viết khác
    (21.07.2020)
    (19.07.2020)
  ĐẠO ĐỨC NGHỀ LUẬT  (17.07.2020)
  GHI CHÚ KẾT HÔN  (29.08.2019)

TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ NGƯỜI THỪA KẾ NHẬN DI SẢN KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG DI CHÚC?

Tel: 09 03 03 24 24
icon zalo Zalo: 09 03 03 24 24 SMS: 09 03 03 24 24
news